உலர்  உணவுப்பொதிகள் வழங்கல் – 24.06.2021

உலர் உணவுப்பொதிகள் வழங்கல் – 24.06.2021

நான்காவது கட்டமாகமஞ்சந்தொடுவாய், புதூர், திமிலதீவு, மயிலம்பாவெளி போன்ற பகுதியில் வாழ்கின்ற மிகவும் வறிய மற்றும் பெண் தலைமை தாங்கும் சில குடும்பங்களுக்கு ரூபா 1600 பெறுமதியான உலர் உணவுப்பொதிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *